• Nederlands
 • Français
 • Deutsch
 • English

Statuten

i)               Statuten

Nieuwe statuten:  goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 november 2004
Watersportkring van de Luchtmacht vzw
Halve Maanstraat, 2b
8620 Nieuwpoort
Ondernemingsnummer: 418129089
 

TITEL I  Rechtsvorm, Naam,  Zetel, Doel & Activiteiten, Duur

Art. 1. Rechtsvorm

De vereniging werd op 10 december 1977 opgericht, in het kader van de sportkring van de luchtmacht, als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk, hierna <<vzw>> genaamd, op grond van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en van de stichtingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, hierna genoemd <<V&S-wet>>.
 

Art. 2. Naam

De vzw draagt de naam “Watersportkring van de Luchtmacht Nieuwpoort”, afgekort “WSKLuM”, vzw.
De naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vzw, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden <<vzw>>, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.
 

Art. 3. Zetel

De maatschappelijke zetel van de vzw is gevestigd te Nieuwpoort, Halve Maanstraat 2b, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Veurne.  De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen het Nederlands taalgebied en de nodige openbaarmakingvereisten te vervullen. De algemene vergadering zal de wijziging op haar eerstvolgende vergadering bekrachtigen.
 

Art. 4. Doel & Activiteiten

De vzw stelt zich tot doel het beoefenen van de watersporten aan te moedigen, te ontwikkelen en te promoten bij het personeel van de Defensie en bij de burgers die hiertoe interesse vertonen door het oprichten van club houses, het organiseren of coördineren van de competitieve en de recreatieve sportbeoefening, het organiseren of coördineren van scholing, het uitlenen van allerlei uitrusting en materiaal, door het verstrekken van technische en materiële hulp aan haar leden en aan andere verenigingen met hetzelfde doel, alsook door ieder ander middel dat kan aangewend worden om het hoger beschreven doel te verwezenlijken of te vergemakkelijken en dit zonder winstbejag.

De vzw ontzegt zich formeel elke inmenging in politie­ke, taalkundi­ge, filosofische, religieuse en militaire problemen.

Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.
 

Art. 5. Duur

De vzw is opgericht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde worden ontbonden.

 

TITEL II  Lidmaatschap, Ledenbijdragen, Ontslag, Beëindiging, Rechten.

Art. 6. Werkende Leden.

§1. Er zijn minstens 3 werkende leden met alle rechten zoals in de V&S-wet en in deze statuten omschreven.

§2. Werkende leden, ook wel effectieve leden genoemd,  van de vzw zijn

-          het definitief benoemd burgerpersoneel van Defensie,

-          militairen die behoren tot Defensie, alsook burgerlijke agenten verbonden aan Defensie, in aktieve dienst of met rustpensioen (in toepassing van de artikelen 2A, 3A, 3e, 4e, 5e, 6e, 3B en 3D, van de gecoördineerde wetten op de militaire pensioenen,  of van de artikelen 1, 3, 4 en 5 van de wet van 11 juli 1844 op de kerkelijke en burgerlijke pensioenen),

-          het personeel van de Politie dat reeds vóór 1 januari 1992 lid was van de vzw en in actieve dienst tot de Rijkswacht behoorde.

§3. Zij alleen beschikken als lid in de zin van de wetgeving op de vereniging zonder winstoogmerk over stemrecht tijdens de algemene vergadering.
 

Art. 7. Toegetreden Leden

§1. De vzw omvat de volgende categoriën Toegetreden leden:

 1. Genodigde leden
 2. Junior leden
 3. Toegevoegde leden
 4. Tijdelijke leden - bezoekers
 5. Ereleden

§2. Genodigde leden zijn

-          personen die alhoewel ze niet voldoen aan de gestelde voorwaarden van werkend lid toch de nodige waarborgen bieden en door de raad van bestuur aanvaard worden. Bij hun aanvaarding betalen zij een toetredingsrecht.

-          de niet opnieuw gehuwde weduwen en weduwnaars van effectieve leden op voorwaarde dat zij hun lidmaatschap voor de vzw aangevraagd en hun bijdragen betaald hebben en de sport zelfstandig beoefenen. Zij behouden de voordelen van de effectieve leden en betalen geen toetredingsrecht. Hetzelfde geldt voor de wezen jonger dan 25 jaar.

§3. Junior-leden zijn jongeren tussen de 14 en 21 jaar wiens ouders geen lid wensen te worden van de vzw.

§4. Toegevoegde leden zijn de echtgenoten en de ongehuwde kinderen, student of onder leer­kontrakt en jonger dan 25 jaar, van de effectieve en toegetreden leden.

§5. Tijdelijke leden – bezoekers zijn watersportbeoefenaars die tijdelijk in de vzw verblijven, gebruik maken van haar faciliteiten en hiertoe een mondelinge of schriftelijke aanvraag hebben gedaan.

§6. Ereleden zijn personaliteiten die belangrijke diensten bewezen hebben of zouden kunnen bewijzen aan de vzw en aan wie de hoedanigheid van erelid werd toegekend door de raad van bestuur van de vzw.

§7. Toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten en in het huishoudelijk reglement worden omschreven.

§8. Toegetreden leden hebben geen stemrecht.

§9. Jaarlijks verkiest de raad van bestuur twee vertegenwoordigers van de toegetreden leden uit de kandidaturen die bekendgemaakt worden tijdens de jaarlijkse plenaire vergadering om deel te nemen aan de Raad van Bestuur. Voor de duur van hun mandaat worden deze vertegenwoordigers als werkend lid beschouwd.
 

Art. 8. Lidmaatschapsbijdragen

§1. De lidmaatschapsbijdragen kunnen jaarlijks door de algemene vergadering worden aangepast. Geen enkele bijdrage mag de tegenwaarde van vijftigduizend euro overschrijden.

§2. Het tarief van de diensten verleend door de vzw wordt door de raad van bestuur bepaald; dit geldt eveneens voor de retributies, taksen en overige bijdragen waarvan de vzw doorgeefluik is of verantwoordelijk is voor de inning ervan.
 

Art. 9. Ontslag.

 §1. Werkende en toegetreden leden kunnen zich op elk ogenblik uit de vzw terugtrekken door een formeel aangetekend schrijven te richten aan de raad van bestuur en mits voldoening van alle verplichtingen aangegaan nopens de vzw. Het ontslag zal één maand na dit schrijven ingaan

§2. Een ontslagnemend werkend of toegetreden lid zal echter wel verplicht worden tot de betaling van de lidmaatschapsbijdragen en tot de deelname in de kosten die goedgekeurd werden voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.

§3. Worden aanzien als ontslagnemend, de werkende, genodigde en junior leden die niet in orde zijn met hun bijdragen op het einde van de eerste maand van het burgerlijk jaar.
 

Art. 10. Lidmaatschap: kandidatuur, schorsing, uitsluiting.

§1. Kandidatuur

Nieuwe werkende, genodigde en junior leden kunnen worden toegelaten mits schriftelijke kandidatuur. Hiertoe dienen zij hun kandidatuur, vergezeld van de door het huishoudelijk reglement voorgeschreven documenten, schriftelijk te richten aan de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist discretionair en zonder verdere motivatie dat een kandidaat niet wordt aanvaard als werkend of  toegetreden lid.

§2. Schorsing      

In geval van niet-naleven van of vergrijpen tegen de statuten of reglementen van de vzw, kunnen maatregelen tegen zowel werkende als toegetreden leden genomen worden. Deze maatregelen zullen in principe bestaan uit de schorsing voor een bepaalde tijd. Deze schorsing betekent een tijdelijke ontzegging van de door de vzw aangebo­den voordelen, zonder dat hieruit gelijk welke terugbetaling kan bekomen worden. Het recht om maatregelen te nemen komt toe aan het uitvoerend comité.

Elke maatregel zal aan de raad van bestuur gemeld worden. Deze beslissing zal aan het bestrafte lid betekend worden per aangetekend schrijven.

Belanghebbende zal het recht hebben, binnen de twee weken na de beteke­ning en dit per aangetekend schrijven, verweer aan te tekenen tegen deze sanctie. De raad van bestuur beslist over dit beroep op zijn volgende vergadering en dit ten laatste binnen de maand. De belanghebbende zal zijn verweer kunnen voorleggen tijdens de vergadering die zich over zijn geval zal uitspreken.

§3. Uitsluiting

Als een werkend lid in strijd handelt met de doelstellingen, de statuten of de reglementen van de vzw, kan diens lidmaatschap, op voorstel van de raad van bestuur worden beëindigd door een bijzonder besluit van de algemene vergadering, waarbij voor de beslissing een 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden vereist is. Het werkend lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden.

Toegetreden leden die handelen in strijd met de doelstellingen, de statuten of de reglementen van de vzw kunnen door  besluit van de raad van bestuur uitgesloten worden van lidmaatschap.

§4. Elke ontneming van lidmaatschap houdt uitsluiting in van rechtswege uit de vzw.
 

Art. 11. Rechten en plichten

§1. Werkende en toegetreden leden van de vzw aanvaarden met hun toetreding uitdrukkelijk de principes en regels van de democratie  en onderschrijven de Rechten van de Mens en van het Kind, alsmede de dwingende bepalingen van toekomstige en huidige decreten, inzonderheid dat inzake vaststelling van het statuut van de niet professionele sportbeoefenaar, en dat inzake medische verantwoorde sportbeoefening.

Het lid worden van de vzw houdt in dat men de schikkingen van de statuten en de reglementen van de vzw aanvaardt.

§2. Het lidmaatschap wordt aanvaard van zodra de bijdragen betaald zijn.

§3. Geen enkel lid, alsook hun rechthebbenden, kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vzw op grond van de enkele hoedanigheid van lid en kan geen aanspraak maken op de terugbetaling der bijdragen, toelagen of om het even welke andere prestatie die door henzelf, door hun rechts­voorganger of door derden gestort werden. Zij kunnen noch een uittreksel of een terugbetaling der rekeningen, noch een zegellegging, noch een inventaris eisen.

§4. De hoedanigheid als lid verstrekt niet het absoluut recht om van de "facili­teiten" en "diensten" waarover de vzw beschikt, te genieten. Deze worden ten dienste gesteld van de leden naargelang de mogelijkheden en in functie van de anciënniteit van de leden. Bij gelijke anciënniteit wordt voorrang gegeven aan effectieve leden.

§5. De anciënniteit van de leden wordt bepaald door de datum op dewelke zij, en dit zonder onderbreking, hun hoedanigheid als lid hebben verkregen. De leden van de vzw die voor haar oprichting echter in 1977 lid waren van de WSKLuM, afdeling SKLuM (Belgisch Staatsblad van 8 juni 1957, nr 2338, gewijzigd door de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 november 1962), genieten van de anciënniteit die ze hadden in de vereniging voor zover zij in regel zijn met hun bijdrage op het einde van de eerste maand van het burgerlijk jaar waarin de vereniging die het voorwerp uitmaakt van deze statuten, wordt opgericht.

 

TITEL  III  De algemene vergadering 

Art. 12. De algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit de werkende leden.
 

Art. 13. Waarnemers

Mits akkoord van de raad van bestuur kunnen waarnemers de algemene vergadering bijwonen en mogen zich, mits toestemming van de voorzitter, tot de algemene vergadering richten.
 

Art. 14 Bevoegdheden

De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de algemene vergadering uitgeoefend worden:

 1. de wijziging van de statuten;
 2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
 3. de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordttoegekend;
 4. de benoeming en de afzetting van de rekeningtoezichters;
 5. de kwijting aan de bestuurders, de commissarissen en de rekeningtoezichters
 6. de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
 7. de ontbinding van de vzw;
 8. de uitsluiting van een werkend lid;
 9. de omzetting van de vzw in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
 10. alle gevallen waarin de statuten dat vereisen
   

Art. 15. Vergaderingen

§1. De gewone statutaire algemene vergadering wordt ieder kalenderjaar gehouden tijdens het eerste kwartaal op een plaats, datum en uur die vermeld worden in de uitnodiging. Deze wordt voorafgegaan door een plenaire vergadering van alle leden van de vzw.Deze vergaderingen hebben principieel plaats op de maatschappelijke zetel.

§2. Bijzondere bijeenkomsten in een buitengewone algemene vergadering kunnen worden samengeroepen door de raad van bestuur of  op verzoek van minstens één vijfde van alle werkendeleden en in gevallen bepaald bij wet of de statuten.

§3. Een oproepbrief met dagorde wordt minstens twee weken voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering of van de buitengewone algemene vergadering naar alle werkende leden verstuurd per gewone post op het adres dat het werkend lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de vzw. Hij wordt door de secretaris getekend in naam van de raad van bestuur.
§4. Elk voorstel ondertekend door ten minste één twintigste van de werkende leden, wordt op de agenda geplaatst. Bijkomend kan elk lid of meerdere leden vragen om een bepaald onderwerp op de dagorde te plaatsen, waarbij de raad van bestuur zal beslissen het onderwerp al dan niet aan de agenda toe te voegen.. De aanvragen dienen gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur ten minste één maand voor de datum van de algemene vergadering. De vergadering kan met éénparige stemmen van de aanwezige leden beraadslagen over punten die niet op de agenda zijn vermeld.

§5. Uitzonderlijk en wanneer er geen statutenwijziging op de agenda staat kunnen alle werkende leden ten minste acht dagen tevoren voorde algemene vergadering worden opgeroepen. De uitnodiging kan in zulk geval gebeuren via eender welk communicatiemiddel, mits daarnaast een formele schriftelijke oproeping per gewone post op het adres dat het werkend lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de vzw.

§6. Het bureel van de algemene vergadering bestaat uit de aanwezige leden van de raad van bestuur en de vertegenwoordigers van de toegetreden leden. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de vice-voorzitter. Bij belet van zowel de voorzitter als de vice-voorzitter zal de leiding worden waargenomen door de bestuurder met de langste staat van dienst als bestuurder van de vzw.

§7.  De voorzitter duidt een secretaris voor de vergadering aan.

§8. De algemene vergadering duidt twee stemopnemers aan.
 

Art. 16. Quorum en stemming

§1. Alle effectieve leden hebben recht op een gelijkwaardige stem, ieder van hen beschikt over één stem.

§2. Elk werkend lid mag zich door een ander werkend lid laten vertegenwoordigen bij geschreven volmacht. Geen enkel werkend lid mag meer dan één ander werkend lid vertegenwoordigen.

§3. Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden, met inbegrip van het afwijken van de agenda bij het nemen van besluiten, tenzij anders bepaald door de statuten of de V&S-wet. Bij gelijkheid van stemmen is deze van de voorzitter of van diegene die de vergadering leidt doorslaggevend. Een blanco-bulletin wordt niet geteld als een stem; enkel die stembulletins die een stem uitbrengen voor of tegen een kandidaat of voorstel worden geteld.

In geval van benoeming van een bestuurder, en indien geen enkele kandidaat de meerderheid verwerft, wordt er overgegaan tot een herverkiezing tussen de kandidaten die de meeste stemmen verwierven. In geval er dan nog gelijkheid van stemmen is, wordt de kandidaat met de grootste anciënniteit als verkozen beschouwd.

§4. De vergadering is geldig samengesteld welke ook het aantal effectieve leden is, aanwezig of vertegenwoordigd.

§5. Over een statutenwijziging of vrijwillige ontbinding van de vzw kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer ten minste twee derde van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook wijzigingen aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. De tweede vergadering mag niet binnen  de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht , vereist ze een meerderheid van 4/5 van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden; hetzelfde quorum is van toepassing voor de vrijwillige ontbinding.

§6. Bovendien, zo de wijziging de bena­ming van de vereniging of de samenstelling van het bureel van de raad van bestuur betreft, is deze enkel geldig indien ze gestemd wordt bij eenparigheid van de aanwezige werkende leden van de vergadering.

§7. De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of door geheime stemming. Op aanvraag van de meerderheid der aanwe­zige en vertegenwoordigde leden, gebeuren de stemmingen geheim. Zij zijn altijd geheim zo het gaat over personen.
 

Art. 17. Notulen en inzagerecht

§1. De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in een daartoe bestemd register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris, alsook door de werkende leden die erom vragen. Dit register wordt bewaard op de zetel van de vzw. De in rechte of elders over te leggen uittreksels daarvan, worden getekend door de voorzitter of door de secretaris of door twee bestuurders.

§2. De werkende leden kunnen hun inzagerecht zoals bepaald in art 10, 2de lid van de V&S-wet  uitoefenen volgens de modaliteiten voorzien in dat artikel. Toegetreden leden en derden die van een belang doen blijken kunnen aan de raad van bestuur schriftelijk uittreksels vragen van de beslissingen van de algemene vergadering. Deze uittreksels worden hen verstrekt tegen betaling van een door de raad van bestuur vast te stellen vergoeding.

 

TITEL  IV  Bestuur en Vertegenwoordiging

Art. 18. Samenstelling raad van bestuur

§1. De vzw wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste elf werkende leden. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat werkend lid is van de vzw. Wanneer de vzw slechts het wettelijk bepaald minimum van drie werkende leden heeft, mag de raad van bestuur slechts uit twee bestuurders bestaan. Van zodra een vierde werkend lid wordt aanvaard, zal een bijzondere algemene vergadering overgaan tot de benoeming van een derde bestuurder.

§2. De raad van bestuur kan maximum twee bijkomende bestuurders coöpteren telkens voor een periode van één jaar. De algemene vergadering zal deze beslissing op haar eerstvolgende vergadering bekrachtigen.

§3. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. De bestuurders zijn automatisch herbenoembaar.

§4. Nieuwe kandidaturen worden geldig per aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur, voor zover dit schrijven de algemene vergadering minstens dertig dagen voorafgaat.

§5. De Raad van bestuur verkiest onder haar leden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester die de taken zullen vervullen die horen bij deze functie en gaat over tot bepaling en toewijzing van de andere domeinen en functies. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen niet door eenzelfde persoon worden uitgeoefend tenzij het aantal bestuurders zou terugvallen tot twee .

§6. De bestuurders kunnen ten allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering. Alvorens een bestuurder af te zetten dient de algemene vergadering hem de kans te geven zijn verdediging voor te leggen.

§7. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ook zijn ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving per aangetekende brief aan de raad van bestuur. Het mandaat van bestuurder eindigt door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid.
 

Art. 19. Raad van bestuur: vergaderingen, beraadslaging en beslissing.

§1. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, de secretaris of een ander gemachtigd bestuurder, zo dikwijls als het belang van de vzw het vereist, maar minstens tweemaal per jaar, alsook binnen de 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van minstens vijf bestuurders. De vergaderingen gebeuren op de plaats vermeld in de oproep.

§2. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de vice-voorzitter. Bij belet van zowel de voorzitter als de vice-voorzitter zal de leiding worden waargenomen door de bestuurder met de langste staat van dienst als bestuurder van de vzw.

De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vzw of in elke andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.

§3. Elk bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen bij geschreven volmacht. Geen enkel bestuurder mag meer dan één ander bestuurder vertegenwoordigen.

§4. De raad van bestuur beslist geldig bij aanwezigheid of vertegenwoordiging van minstens de helft van het totaal aantal bestuurders en bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter dan wel de bestuurder die de vergadering voorzit, de doorslaggevende stem.

§5. Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de voorzitter of de secretaris alsook door de werkende leden die dit vragen . De notulen worden op de maatschappelijke zetel bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de werkende leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in de V&S-wet vastgelegde modaliteiten. Alle leden kunnen uittreksels vragen die worden ondertekend door de voorzitter of door de secretaris. Voor het bekomen van een afschrift kan een redelijke vergoeding worden gevraagd, te bepalen door de raad van bestuur.

§6. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vzw zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of telefoonconferentie.
 

Art. 20. Tegenstrijdig belang

§1. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt;

§2. De bestuurder met tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.

§3. Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
 

Art. 21. Intern bestuur – beperkingen.

§1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vzw, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens artikel 4 V&S-wet of onderhavige statuten de algemene vergadering exclusief bevoegd is.

Hij kan onder andere, zonder dat de opsomming die volgt een beperkend karakter heeft, alle kontrakten of transakties afsluiten of aangaan, kopen, verkopen, verwisselen, alle roerende en onroerende goederen nodig om haar sociaal doel te verwezenlijken, huren of verhuren, deposito's plaatsen of ontvangen, alle machtigingen vragen, alle subsidies of toelagen, persoon­lijke of officiële aannemen, giften en/of legaties ontvangen, alsook elke overdracht van goederen, leningen op korte of lange termijn aangaan, met of zonder waarborg, alle zakelijke rechten op de goederen van algemeen welzijn toestaan, zowel voor roerende als onroerende, alle verichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vereni­ging uitvoeren, zich tevens interesseren voor gelijkaardige en analoge verenigingen.

Alle rechtsvorderingen, zowel als eisende dan als verwerende partij, zullen ingesteld en gesteund worden door de voorzitter of door een lid dat hier­voor door de raad van bestuur wordt afgevaardigd.

§2. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

§3. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden, wat het dagelijks bestuur betreft en met het oog op de uitvoering van de door de raad genomen beslissingen delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vzw of de algemene bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.
 

Art. 22. Externe vertegenwoordigingsmacht

§1. De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden.

§2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders, daartoe door de raad van bestuur gemandateerd,  die gezamenlijk handelen.

§3. Voormelde beslissing is tegenwerpelijk aan derden vanaf bekendmaking overeenkomstig artikel 26novies, § 3 V&S-wet.

§4. De raad van bestuur of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de vzw aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vzw binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving. De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk uit.

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden

a)       op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur

b)       door afzetting door de raad van bestuur die de beslissing hieromtrent evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis brengt van de betrokkene.
 

Art. 23. Bekendmakingvereisten

De benoeming van de leden van raad van bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en van een uittrekstel daarvan bestemd om in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.
 

Art. 24. Dagelijks bestuur

§1. De dagelijkse werking van de vzw op intern vlak, de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur en de externe vertegenwoordiging met betrekking tot de dagelijkse werking worden door de vzw opgedragen aan een uitvoerend comité samengesteld uit de voorzitter van de raad van bestuur, de secretaris, de penningmeester en eventueel één of meerdere al dan niet werkende leden, gekozen uit hoofde van hun bijzondere bevoegdheid, die collegiaal handelen onder toezicht van de raad van bestuur en wiens handelingen steeds conform dienen te zijn aan de beslissingen van de raad van bestuur

§2. De beslissingen van het comité worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van staking der stemmen wordt de zaak naar de raad van bestuur verwezen.

§3. Dit uitvoerend comité kan een derde, zowel een natuurlijk of rechtspersoon, die alleen handelt, belasten met het dagelijks bestuur. Deze derde kan, in afwijking van artikel 13bis V&S-wet,  niet zonder toestemming van de raad van bestuur beslissingen nemen of rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de vzw in het kader van het dagelijks bestuur die transacties van 2.500,00 Euro te boven gaan. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.

§4. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken en de algemene veiligheid van de vzw te verzekeren en die  wegens hun minder belang of dringend karakter, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen.

§5. De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en van een uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

§6. De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden

a)       op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur

b)       door afzetting door de raad van bestuur die de beslissing hieromtrent evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis brengt van de betrokkene.
 

Art. 25. Aansprakelijkheid van de bestuurder en dagelijks bestuurder

§1. De bestuurders en dagelijks bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vzw.

§2. Tegenover de vzw en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten en zijn ze aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun dagelijks bestuur.

 

Titel V  Financiering,  boekhouding, toezicht

Art.26. Financiering

§1. De vereniging zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven zowel om de algemene doeleinden van de vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project.

§2. Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke wijze die niet in strijd is met de wet.
 

Art. 27. Boekhouding

§1. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

§2. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 V&S-wet en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.

§3. De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig het bepaalde in artikel 26novies V&S-wet. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening tevens neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het bepaalde in artikel 17, § 6 V&S-wet en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten.

§4. De raad van bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaand boekjaar alsook een voorstel van begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse algemene vergadering.
 

Art. 28. Toezicht door een commissaris en door rekeningtoezichters.

§1. Zolang de vzw voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in art. 17, § 5 V&S-wet niet overschrijdt, is de vzw niet verplicht een commissaris te benoemen.

§2. Zodra de vzw de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weergegeven, aan een commissaris opgedragen, te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een termijn van drie jaar. Deze bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris.

§3. Daarnaast benoemt de jaarlijkse algemene vergadering onder de vertegenwoordigers van de werkende leden twee rekeningtoezichters. Hun mandaat loopt over drie jaar; zij kunnen steeds door de algemene vergadering worden afgezet en zijn ook herbenoembaar. Deze rekeningtoezichters mogen geen bestuurder van de vzw zijn. Zij hebben als taak het onderzoek en het nazicht van de rekeningen en zullen hierover ieder jaar verslag uitbrengen aan de algemene vergadering. De penningmeester woont de zittingen van deze rekeningtoezichters bij.

  

TITEL  VI Huishoudelijk reglement

Art. 29. Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld door de raad van bestuur. Elke aanpassing van het huishoudelijk reglement kan in de daaropvolgende algemene vergadering, op initiatief van de gerede partij, worden afgekeurd bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 

TITEL VII Ontbinding

Art. 30. Ontbinding

§1. De algemene vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen m.b.t. de ontbinding voorgelegd door de raad van bestuur of door minimum één twintigste van alle werkende leden. De bijeenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van deze statuten.

§2. De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid gesteld voor doelwijziging in artikel 16 van deze statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw steeds dat zij <<vzw in vereffening is overeenkomstig artikel 23 V&S-wet>>.

§3. Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars waarvan zij de opdracht zal omschrijven.

§4. Ingeval van ontbinding en vereffening, beslist de buitengewone algemene vergadering over de bestemming van het vermogen van de vzw dat moet worden toegekend aan een andere vereniging zonder winstoogmerk met een gelijkaardig of verwant doel als bepaald in de statuten, werkzaam in België, of aan een door Defensie gepatroneerd sociaal werk

§5. Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 en 26novies van de V&S-wet en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

§6. In geval van gerechtelijke ontbinding zal deze gevolgd worden door een algemene vergadering, hiervoor tot hetzelfde doel door de vereffenaar of vereffenaars, bijeengeroepen. 

Gedaan te Nieuwpoort op 20 november 2004 , in 2 originele exemplaren, door hiernavermelde bestuurders:

Barbieux Lucien, Albert 1 Laan 53, 8620 Nieuwpoort, 27 apr 1923 Oudergem
De Baere Maxime, Terduinenwijk 16, 8670 Oostduinkerke, 27 aug 1946 Machelen aan Leie
De Clercq Eric, Sionlaan 25, 8500 Kortrijk, 22 jun 1952 Gent
De Rijcke Arnold, Hortensialaan 13, 1731 Asse, 19 sep 1947 Wetteren
Hanton Michel, Zeedijk 133 bus 5, 8400 Oostende, 26 apr 1937 Vloesberg
Jonnart Pierre, Av. de Messidor 316 bus 3, 1180 Brussel, 16 sep 1924 Sint Lambrechts Woluwe
Kubis Marcel, Zwarte Leeuwstraat 78, 2820 Bonheiden, 4 jan 1938 Antwerpen
Leclercq Robert, Degreefplein 1, 8430 Middelkerke, 30 mar 1952 Charleroi
Terrasson Marcel, James Ensorlaan 3, 8620 Nieuwpoort, 1 nov 1933 Antwerpen
Vancraenenbroeck Robert, Av. De Brockeville 83, 1200 Brussel, 24 nov 1925 Sint Lambrechts Woluwe
Van Schoor Michael, Kriekhof 9, 2547 Lint, 23 aug 1946 Antwerpen

Watersportkring van de Luchtmacht vzw, Halve Maanstraat 2b te Nieuwpoort, Ondernemingnummer 418129089,  Ger. Arr. Veurne.

Getekend, De Baere Maxime, Secretaris en Terrasson Marcel, Voorzitter